... Filastrocche e giochi
arbitrioeditori@arbitrio.it
In questa pagina verranno riproposte delle filastrocche pervenuteci. Se i lettori lo gradiscono possono collaborare.

Cavaddhuzzu.

 Cavaddhuzzu ri li campi
Quattru zzocculi e na scupa
Comu nnachi tu li scianchi
Nuddhu u faci, sutta e supra.
Cavaddhuzzu comu rranchi
Tuttu tisu ri parata
T`ancaluri candu rragghi
U to focu nuddh`u stuta.
mpari Peppi

L`eta`

 A chindici`anni u primu fruttu
A diciott`u primu ntoppu
A vint`anni, fa pazzia
A trenta, s`arricria
A quaranta, menzu cottu
A cinquanta, vivu e mortu
A sassanta, lentu e stancu
A sattanta a la gunia
A ottanta, pussa via
A novanta è nu rricordu
Candu penza è nu cunfortu.
mpari Peppi

Minicuzza.

 Minicuzza a spiritara
Cima i surfaloru  di cannizza
C`a so bbucca ri carcara
Purbiri i strascicu, spara e ttizza.
mpari Peppi

Biancaneve e i sett......

 Biancaneve e i settenani
Unu, ddui e tri, mmezz`asumana
Quattru, cincu, sei e settimani.
mpari Peppi

"Angiuli Sciabbula a so Patri"
(mentre lavoravano in un bosco),
Angelo udi un rombo d`aereo "Angelo": Pati. Pati, n`applecchiu!...
"U Patri": ijettiti! ... ijettiti a battacota e pindulu.
Morale. [Padre!.. Padre!.. un apparecchio, il "Padre" buttati!... Buttati a bassacoda e prendilo
mpari Peppi
Mi doli 'a panza
Patri mi doli 'a panza,
e chiama a Custanza
custanza nun c'è
e chiama u rre
u rre è ammalatu
e chiama 'n sordatu
u sordato è alla guerra
e stricati ca panza pi terra.
Alfonso Surace nato a Solano di Scilla

A streca
Malanova mi s`a munda
Mi s`aspiccic`a sta streca
Cu ddha bbucca di rrimunda
Tuttu rici, e tuttu neca.
mpari Peppi

cifale, cumparte`
Cantu lanza?
E cantu lanza, lanza
Si inchiru u culu e a panza
Si pigghiaru a bbuffattuni
S`arruppiru, lu pagghiuni
mpari Peppi

Cuncetta a piritarra
ietta pirita nta caddhara
mpari Peppi
Mariuzza
Mariuzza cocciu di ranatu
cocciu di Palermu sapuritu
a Mariuzza nci puzza lu sciatu
ricendu mamma mia ougghiu lu zitu.
A ciaurrina
Calasti a marina, mi cogghi a ciaurrina,
t`a mintisti sutt`o faddali, latrhacedda r`u spitali.
mpari Peppi
Bbona Pasca
Bbona pasca e bbonu pascuni,
mintitulu supr'o bbancuni. Mp. P.
A vigna ru zzi micu
Nta vigna ru zzi Micu
nc`esti chiddhu chi no nvi ricu
cu rriva cogghj paru
cu cupeddhu e cu panaru.
mpari Peppi
U surici nta lumera
C'era na uota, c'era cu nc'era
nc'era nu surici sutt'a lumera
chi faciva gnau gnau
vinni a iatta e su mbuccau
"Lanza"
lanza, lanza, lanza
Micu si inchiu a panza
ca bbucca sempri perta
comu o furnu i ronna Betta
mpari peppi
"Micu"
Micu, Micu, micu,
ora vegnu e ti lu ricu
ti lu ricu piddaveru
puzzi cchiù i nu caleru.
mpari peppi
Facim'accussì
Chicchirichì facim'accussì
Chicchiricò Giuanni non vò
e facimu lu chicchirichì
Giuuanneddhu facimu ... unu dui e trì
mpari peppi
Pisci rav'annu
Pisci rav'annu
pisci i nnatr'annu
calascindi sa faci rrirendu
mpari peppi
I fimmini rav'annu
I fimmini rav'annu
sunnu comu e pira i mbernu
vannu mi si maritunu
e jastimunu o Pathreternu
Titina
Titina voli u pisci
so Mamma non capisci
so patri nciù cattau
Titina su mbuccau.
Abra catabra
Abra catabra
zulumpapalù
nesci fora chi si tu
U cappottu i villutu
Setti, quattordici, vintunu vintottu
iaia a Riggiu mi ccattu u cappottu
u cappottu era i villutu
nesci fora chi si curnutu.
Svelto
thri ccocci
thri ccacci
thri cchicci.
mpari Peppi
Una monta
Una monta
ddue sbue
tre, a figghia ru Rre
quattru, lu spazzinu
cogghi, cogghi, Sarafinu.
Scarrica sali
Quattru e quattro'ottu
la palla cull'ottu
ceddu cull'ali
scarrica sali
porch 'e scindi
Rroccu
Rroccu, Rroccu, Rroccu
nan mi tuccari chi nan ti toccu
U sceccu
Candu u sceccu non voli mbiviri
a uogghija chi nci frischi
Giuuanni
Giuuanni cacalanni
iau mi caca e non ci vinni
nci pigghiaru i caddozzila o culu
e Giuuanni sona u tamburu
U surici
Chivi chiovi chiovi
a iatta sin di mori
u surici si marita
nci cattamu a coppula i sita
Ntoni
Ntoni, ntoni, ntoni
i cucuzzi sunu boni
i tritrola sunnu amari
ntoni, ntoni u tracandali
Pascaleddhu
Pascaleddhu chiti chiti
a mugghieri ca uliti
a uliti ma zzanniati
pascaleddhu chi cazi calati
Tri pili iavi u porcu
Tri pili iavi u porcu
u porcu iavi tri pili
Unu dui e tri sunnu i pili ru porcu.
Farina cupeci
Setti otto novi e dèci
Anglionglò
Anglinglò anglinglò
la maestra mi minò
mi minò con la bacchetta
Santa croce bene detta.
Limbò
Limbò, limbò, limbò
nesc'i corna e fa la ò
Iaddineddha zoppa
Iaddineddha zoppa zoppa
cantu pinni teni an goppa
e ndi teni vinti quattru
Unu, ddui, tri e quattru

Gioco del silenzio
Sutt’o lettu ra zza Cicca
nc’è mpiattu i mmerda sicca.
Cu parra u primu su ddicca.
Ijeu sugnu u patruni ra chiavi
e pi fforza pozzu parrari.

Zzi pulici
Zzi pulici
Ijazativi ch’è ghiornu
Sa mi ijazu vogghiu u pani
E turnativi a curcari!.
Firmato 'Mpari Peppi (Canada)

BBascilicò
Signura e maistra;
Me la date na rrama di bbascilicò?
Non vi ndi resi e non vi ndi rò
Di la mia rrama di bbascilicò.
Firmato 'Mpari Peppi (Canada)

 U mmandulinu
MA Mamma
Mi mandau, m`accattu l`ogghiu
Pirdia lu stuppagghiu
E vitti nsordu.
Cu nsordu m`accattaia
Nu mmandulinu
Mamma!...
Non mi minati!...
Ch`eu sonu
E vui mbballati.
Firmato 'Mpari Peppi (Canada)

Cuttuni
Nchianaia a mulia
Cuttuni cugghia
Nchianandu e calandu
Cuttuni cugghiendu.
E a nginocchiuni
cugghendu cuttuni.

Pirdiu li pili
Nchianau a ncunocchia
Ddhu figgiu i na strocchia
A lu scindiri
Pirdiu li pili.
Firmato 'Mpari Peppi (Canada)

Saruzzeddhu
Cent`eunu, ddui e tri
U chiamavunu accussi`
Pirchi` i putii u ndebbitaru
E vulivunu u dinaru.
Saruzzeddhu, no nd`aviva
E faciva u paru e sparu
Cchiu di unu c`u viriva
Cu ndli, ndli, u salutava.
Firmato 'Mpari Peppi (Canada)

Signura maistra
Pulici e cimici, signura maistra
No mi curcu cchiu` cu vui
Vota i cca, e ggira i ddha
No mi potti, cchiu` rripusa`.
Firmato 'Mpari Peppi (Canada)

A coppula ru fuddhittu
Cui nc`arrobba a coppula o fuddhittu
Ijesti ddhrittu
E cui si sapi, ncoppulari
Si poti maritari
Pirchi` si fici ddhrittu
Ca coppula ru fuddhittu.
Firmato 'Mpari Peppi (Canada)

Li muccusi
Il puliciaru, il muccusu e il pirocchiusu
Qisti eranu li cumpari tri,
ca spittaunu u trenu a stazioni:
u pirocchiusu si rattau a testa e dissi (si deve grattare la testa): u trenu passa,
ci rissi u puliciaru (grattandosi le spalle contro il muro): aundé,
gli fa il muccusu (strofinandosi il naso): alluccà.
... la favola è ditta e cacciativi la birritta.
Firmato 'Mari Gilorma
Li cardilli
C'era nu cacciaturi chi iava a caccia,
a caccia mazzau i cardilli 100 e milli e i purtau a casa.
Chiamau a so mugghieri mi ci spinna,
idda cia rispundiu spinnattilli,
iddu pigghiau e si spinnau.
Ci rissi a so mugghieri cucinammilli,
ci rissi so mugghieri cucinattilli,
iddu pigghiau e si cucinau.
Candu furunu fatti chiamau a so mugghieri mi va mi mangia,
idda pigghiau e si sittau mi mangia,
a cchiappau ri capilli e cin di resi centu e milli pi canterunu i cardilli.
... e la storia finiu
Firmato 'Mari Gilorma
Pulicineddha
Pulicineddha nda purtusu
si mangiava nu pezzu ri casu
Vinni so mamma cu tuttu lu fusu
e ncia rumpiu a cannedda ru nasu
Roccu Bozza
Forza Roccu Bozza ca machina sa sporza
Rispundi Vicenzuni: Roccu Bozza avi ragiuni.
Lu fusu
Quandu to mamma facila lu fusu
comu u tiniva, pertu o chiusu?!